วันไหว้ครู 2555

พระคุณครูยิ่งใหญ่อันไพศาล
ส่องสว่างกลางจิตศิษย์ทั้งผอง
เหล่าลูกศิษย์เคารพน้อมใจปอง
ศิษย์ทั้งผองน้อมบูชาพระคุณครู

อีกพระคุณของท่านที่สร้างเสริม
ท่านเพิ่มเติมคุณค่าทางความรู้
ศิษย์จึงมีวันนี้ได้เพราะครู
ท่านคือผู้สร้างคนให้ได้ดี

แต่งเมื่อ พฤษภาคม 2555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *